Alt i snedker– og tømrerarbejde udføres

Hvis du står og led­er efter dygtigt sned­ker- og tøm­r­erfir­ma, med stor erfar­ing i dan­sk byg­geri. Så bliv­er du ikke skuf­fet, når du væl­ger os. NBT udfør­er alt inden for sned­ker- og tøm­r­erar­be­jde hos vores kun­der. Vi udfør­er tøm­r­erar­be­jde i bl.a. Aal­borg, Hjør­ring, Løkken, Brøn­der­slev og mange andre byer.

NBT har som erfar­ent bygge­fir­ma udført bygge­pro­jek­ter som f.eks. udskift­ning af vin­duer og døre, udført repa­ra­tioner og vedlige­hold­else. Deru­dover kan også nævnes for­sikringsskad­er, bygn­ingsren­over­ing, mon­ter­ing af udestue, efter­iso­ler­ing, gul­vi­so­ler­ing, iso­ler­ing af loft, mon­ter­ing af nyt køkken m.m..

Snedker- og tømrerarbejde i Aalborg, Hjørring, Løkken, Brønderslev
Snedker- og tømrerarbejde i Aalborg, Hjørring, Løkken, Brønderslev
Snedker- og tømrerarbejde i Aalborg, Hjørring, Løkken, Brønderslev
Snedker- og tømrerarbejde i Aalborg, Hjørring, Løkken, Brønderslev

NBT har stor erfaring i dansk byggeri med
store og mindre opgaver

NBT er en erfaren entre­prenør, og udfør­er alt i sned­ker- og tøm­r­erar­be­jde for vores kun­der. NBT har mere end 25 års bred erfar­ing. Med skif­tende opgaver for mange forskel­lige typer af kun­der, såsom pri­vatkun­der, erhvervskun­der og kun­der fra det offentlige. Alle med vari­erende opgaver. NBT er desu­den medlem af Dan­sk Byg­geri, og vores arbe­jde er dermed dækket af Byg Garan­ti. Hvilket er en ekstra sikker­hed for dig som kunde. Når du væl­ger et fir­ma som NBT, der har Byg Garan­ti, er du nem­lig dækket med hen­syn til sjusk, fejl og man­gler med op til kr. 100.000,00 inkl. moms. NBT er altid meget omhyggelig med sine opgaver, valg af mate­ri­aler m.m.. Og NBTs arbe­jde er kende­teg­net af kvalitets­be­v­id­s­thed og grundighed.

NBT lev­er­er kun gen­nemar­be­jd­ede løs­ninger, så vores kun­der altid får et solidt og hold­bart resul­tat, som vores kun­der kan have gavn af i mange år. NBT har øje for både detal­jen og hel­he­den i vores tøm­r­erar­be­jde. Både når det drejer sig om f.eks. funk­tion­alitet, vejrbe­standighed, æstetik m.m. NBT lyt­ter altid nøje til vores kun­der ønsker, så NBT kan levere lige det, som vores kun­der kan tænke sig. NBT yder altid grundig råd­givn­ing til vores kun­der, så de ved, hvad de skal være opmærk­somme på. For der er altid mange mulighed­er at vælge imellem. Kon­takt NBT og hør mere om, hvor­dan NBT kan løse netop dit pro­jekt og mod­tag et konkur­rencedygtigt og gen­nemar­be­jdet byggetil­bud fra NBT.