Giv dit hus et nyt udseende med nye fuger

Vil du gerne give dit hus nyt liv med nye fuger af et kom­pe­tent bygge­fir­ma, så kon­takt NBT. NBT har stor erfar­ing med udskift­ning af fuger, fugn­ing af murværk m.m. for kun­der i eksem­pelvis Hirtshals, Fred­erik­shavn, Løkken, Hjør­ring, Brøn­der­slev, Aal­borg samt flere andre byer efter aftale med vores kunder.

 

Mange væl­ger et murværk, når de skal bygge hus, bygge til – til både bolig­byg­geri og erhvervs­byg­geri, selvom der er andre val­gmu­lighed­er inden for mate­ri­aler, hvilket f.eks. kan være træ. Forde­len ved et murværk er, at det almin­deligvis er en stærk kon­struk­tion, som kan holde i mange år på trods af påvirkninger fra vind og vejr m.m.

Et murværk er en meget brugt og pop­ulær kon­struk­tion, for­di murværk er robust og hold­bart i lang tid, men det meste kræver dog vedlige­hold­else for fort­sat at kunne holde. Dette er også til­fældet for murværk, hvor fugerne med tiden kan ned­bry­des ved eksem­pelvis at kunne slå sprækker.

Nye fuger giver dit hus et nyt udseende – Kontakt NBT på tlf. 40 75 80 50
Nye fuger giver dit hus et nyt udseende – Kontakt NBT på tlf. 40 75 80 50
Nye fuger giver dit hus et nyt udseende – Kontakt NBT på tlf. 40 75 80 50

Lad dit murværk holde i mange år

Ned­bryd­ning kan på grund af f.eks. vind ‑og vejr­forhold starte med revn­er og huller. Dette har til at beg­y­n­de med ikke de store føl­ger for dit murværk. Efter­hån­den kan reg­n­vand desværre trænge ind gen­nem revn­er i fugerne, hvor du kan risikere, at reg­n­van­det kan danne fugt­skad­er. Fugt­skad­er kan nem­lig kon­densere inden for dit murværk, og det kan skade dit murværk eller dit hus ved at give svage fuger. Dine fuger har flere funk­tion­er. Fugerne har dels en bærende funk­tion i murvær­ket, og fugerne er ligeledes en form for bindeled mellem murstenene. Du bør der­for få lavet en omfugn­ing, når behovet vis­er sig frem for at udsætte omfugnin­gen. Det kan bedst betale sig for dig, at få vedlige­holdt dit murværk, så det kan holde i mange år frem.

Et kom­pe­tent bygge­fir­ma, som NBT kan lave dette arbe­jde for dig pro­fes­sionelt. NBT starter typisk med at få fjer­net dine gam­le, slidte fuger for­sigtigt. Så dine mursten ikke tager skade. Hvis det er muligt, vil NBT anvende elek­trisk værk­tøj og mask­in­er til dette arbe­jde, så arbe­jdet er hur­tigere færdigt. De gam­le fuger fjern­er NBT ved hjælp af en metode, der kaldes for udfræs­ning eller udkrad­sning af fuger. Herefter renser NBT de næsten tomme fuger for støv og snavs, før de nye fuger laves med mør­tel. Til sidst rengør NBT f.eks. ved at fjerne rester fra murstene, så de ser nye og flotte ud. Kon­takt NBT og hør mere.