Efterisolering
– når du skal spare på varmen

Det kan godt betale sig at lade NBT forestå efter­iso­ler­ing i dit som­mer­hus, dit erhvervs­byg­geri, dit bolig­byg­geri. Så kan du kan spare på udgifterne til opvarmn­ing. NBT kan tilbyde dig iso­ler­ing, bil­lig gul­vi­so­ler­ing, hul­mur­siso­ler­ing og efter­iso­ler­ing af loft m.m. Hvor NBT som bygge­fir­ma har omfat­tende erfar­ing med mange slags bygn­ingsren­over­ing. NBT er med dig hele vejen i dit projekt.

Iso­ler­ing kan dække over flere ting, hvor hul­mur­siso­ler­ing mod­virk­er, at du få et vold­somt varmetab ud via dine yder­mure. I Dan­mark er mange huse fra før 1980’erne bygget med en såkaldt hul­mur, som er en ydervæg med mellem­rum mellem murens inder­ste og yder­ste del. Det er hér, man isol­erer ved hul­mur­siso­ler­ing. Heldigvis er hul­mur­siso­ler­ing som regel rel­a­tivt let og pris­bil­ligt gjort, og desu­den tjen­er denne udgift sig som oftest ind i løbet af 1 til 3 år. Du opnår også den fordel, når din kli­maskærm gøres tæt, at så du får bedre indeklima.

Når du forbedr­er din bolig, dit nybygget hus eller nye som­mer­hus vil energi­forbedrin­gen typisk forbedre din økono­mi på grund af bespar­elser på din varmereg­n­ing. Du opnår ofte også en forbedring af energimær­ket på din bolig, samt forøger sal­gsvær­di­en på f.eks. din bolig.

Ved efter­iso­ler­ing af loft kan du få isol­eret inde­fra ved f.eks. skrå vægge, loft helt til kip eller fladt tag. Råd­givn­ing fra NBT som pro­fes­sionelt bygge­fir­ma er en hjælp til at vælge den bed­ste løs­ning til dit hus m.v. Samt give tilstrække­lig viden om fugt og ven­ti­la­tion, som har afgørende betyd­ning ved iso­ler­ing. Ved efter­iso­ler­ing af loft, forsvin­der kulde­stråling fra et koldt loft og træk fra en eventuel loftslem.

Efterisolering, isolering, hulmursisolering og isolering af loft med NBT
Efterisolering, isolering, hulmursisolering og isolering af loft med NBT
Efterisolering, isolering, hulmursisolering og isolering af loft med NBT

NBT er med dig hele vejen

Søger du på byg nyt, byg som­mer­hus, fritid­shus nybyg m.m., kan NBT også hjælpe dig med iso­ler­ing m.m. i dit bygge­pro­jekt. NBT giv­er konkur­rencedygtige byggetil­bud på iso­ler­ing, bygn­ingsren­over­ing m.m. NBT er erfaren i dan­sk byg­geri. NBT er en entre­prenør med kun­der i Ska­gen, Sæby, Fred­erik­shavn, Hjør­ring, Løkken, Pan­drup, Brøn­der­slev, Nør­re­sund­by, Aal­borg m.m. med iso­ler­ing­sop­gaver i både erhvervs­byg­geri, bolig­byg­geri m.m.

 

NBT hjælper i mange anled­ninger såsom: hvad kan man få hånd­værk­er­fradrag for, hånd­værk­er­fradrag bereg­n­ing, hånd­værk­er­fradrag regler, hånd­værk­er­fradrag som­mer­hus m.m.

Økono­mi er vigtigt i de fleste bygge­pro­jek­ter. NBT hjælper dig ordentligt igen­nem hele for­lø­bet. NBT fun­ger­er tit som kun­dernes tovhold­er på opgaverne.

 

Kon­takt NBT for råd­givn­ing og få et attrak­tivt tilbud på hul­muriso­ler­ing pris, iso­ler­ing af loft, efter­iso­ler­ing og øvrigt iso­ler­ing m.m.