Betongulv og fundamenter
– så kontakt NBT v/ Jesper Rynkeby

NBT er en erfaren mur­ermester. NBT løs­er mange opgaver til bl.a. bolig­byg­geri, byg som­mer­hus, ombygn­ing, parcel­hus, eller erhvervs­byg­geri med belægn­ing. Samt støbeop­gaver, som f.eks. er at støbe fun­da­ment, lave fun­da­ment opbygn­ing, støbe gulv / støb­n­ing af betongulv, støbe sokkel m.m. for kun­der i Aal­borg, Nør­re­sund­by, Hjør­ring og Fred­erik­shavn m.m. Et ordentligt fun­da­ment er en vigtig del af et bolig­byg­geri eller erhvervs­byg­geri, for­di fun­da­mentet afgrænset bygnin­gen fra jor­den dérunder.

Bygn­ingssoklen er den fun­da­ments­del, som ses over jor­den. Som erfar­ent bygge­fir­ma sikr­er NBT, at dit fun­da­ment bliv­er tilstrække­ligt bæredygtigt til at kunne bære huset og tagets sam­lede vægt. Det er vigtigt, at fun­da­mentet er tæt og uden revn­er. Så fugt fra under­grun­den ikke trænger op og ind i husvæggene. Et fun­da­ment afgør for, hvorvidt man får et solidt kvalitets-bygge­pro­jekt. Ingen kun­der ønsker at få en for­sikringsskade at spekulere på, for dan­sk byg­geri er kvalitetsbyggeri.

Støbning af betongulv i Aalborg, Nørresundby, Hjørring og Frederikshavn
Støbning af betongulv i Aalborg, Nørresundby, Hjørring og Frederikshavn
Støbning af betongulv i Aalborg, Nørresundby, Hjørring og Frederikshavn

Et ordentligt fundament

Under­laget og jor­dens bæreevne, herun­der vandind­hold i jor­den, har også ind­fly­delse på fun­da­men­top­bygn­ing i et bygge­pro­jekt. Vælg der­for NBT, som er en kom­pe­tent mur­ermester og entre­prenør med tilstrække­lig erfar­ing, så dit bygge­pro­jekt hvil­er i trygge hæn­der. Det er vigtigt at undgå, at dit bolig­byg­geri eller erhvervs­byg­geri under­mineres — f.eks. hvis jor­den under dit fun­da­ment skylles væk. En pro­fes­sionel fun­da­mentsop­bygn­ing og en pro­fes­sionel støb­n­ing af fun­da­ment er afgørende for et hold­bart byg­geri. Det er i den sam­men­hæng værd at overve­je at bestille en geot­eknisk under­søgelse, så der ikke kom­mer ube­hagelige over­raskelser, såsom f.eks. en grad­vist sam­men­synk­ende bygn­ing, som med tiden får sætningsrevner.

 

Når du skal have opbygget et solidt og bæredygtigt fun­da­ment til dit bygge­pro­jekt, kan NBT opbygge et solidt fun­da­ment med beton, jord eller belægn­ing, for NBT har indgående erfar­ing med mange typer støb­n­ingsar­be­jde, belægn­ingsar­be­jde m.m.

NBT løs­er mange opgaver med beton­støb­n­ing, hvilket blandt omfat­ter støb­n­ing af betongulv (f.eks. i kæl­dre), sok­ler og fun­da­menter, vægge, trap­per m.m. Hvis du søger på byg som­mer­hus, byg nyt, fritid­shus ny byg, bygge hus, bygge til, arkitekt tilbygn­ing m.m., kan NBT også udføre opgav­erne for dig på betryggende vis, for NBT er en dygtig hånd­værk­er med en erfaren medarbejderstab.

 

Når NBT udfør­er støb­n­ing af f.eks. betongulv, får du en hånd­værk­er, som er godt inde i mate­ri­alerne, værk­tø­jet og arbe­jdsme­toderne, hvilket sikr­er dig et flot og solidt resul­tat. Dette gælder også, når NBT ren­over­er ældre bygninger, hvor NBT sikr­er, at gam­le og nye mate­ri­ale har­moner­er med hinan­den på for­nuftig vis.