Erfaren kloakmester

Kon­takt også NBT, når du led­er efter en erfaren kloakmester, som omhyggeligt kan gå din kloak igen­nem på en pro­fes­sionel måde. NBT har lang, omfat­tende erfar­ing med kloakar­be­jde og kloak TV. Vi arbe­jder som kloakmester i Aal­borg, Hjør­ring, Brøn­der­slev og Hirtshals m.m. for forskel­lige kun­der. NBT kan f.eks. hjælpe dig, hvis du har prob­le­mer i dit kloaksystem.

NBT kan fortælle dig, hvor dine kloak og brønde er plac­eret, og præ­cist hvor din kloak løber hen. Vi kan end­videre opl­yse dig om, hvorvidt du har et kloakprob­lem og om årsagen til eventuelle prob­le­mer. NBT kan løse dine prob­le­mer ved udbedring og gen­nem­gang af dine teg­ninger, og eventuelle specialkonstruktioner.

Når du kon­tak­ter NBT, kan du få afk­laret, om du har kloakprob­le­mer – og måske end­da skad­er på kloak. Vi anven­der til dette for­mål en metode, som kaldes kloak TV — en form for TV-inspek­tion af dit kloaksys­tem. Ved en TV-inspek­tion af kloak samt spul­ing af dit kloaksys­tem anven­der NBT et kam­era. Dette kam­era føres ind i dit kloaksys­tem, hvor vi filmer en kort film­sekvens med vigtige obser­va­tion­er i dit kloaksys­tem. NBT noter­er ved samme lej­lighed observationerne.

Erfaren kloakmester - Kontakt NBT v/Jesper Rynkeby på tlf. 40 75 80 50
Erfaren kloakmester - Kontakt NBT v/Jesper Rynkeby på tlf. 40 75 80 50
Erfaren kloakmester - Kontakt NBT v/Jesper Rynkeby på tlf. 40 75 80 50

Spuling af dit kloaksystem

Som kloakmester kan NBT fore­tage spul­ing af dit kloaksys­tem ved behov — fra beg­y­n­delsen af, under­ve­js i for­lø­bet eller afs­lut­ningsvis. Vi skriv­er rap­port og laver teg­n­ing, og hvis øns­ket også en for­sikringsan­meldelse ved for­sikringsskad­er, hvor din opgave er i trygge hæn­der hos NBT. Ved for­sikringsskad­er forår­saget af f.eks. rot­ters tilst­ede­værelse eller andet kloakar­be­jde i mange forskel­lige typer af kloaksys­te­mer, for NBT er også en erfaren kloakmester.

Har du rot­ter i dit kloaksys­tem, eller mis­tanke om rot­ter i din kloak, så kan NBT hjælpe dig med at få sådanne prob­le­mer løst, herun­der udbedring af eventuelt opståede skad­er på din kloak. NBT vil i sådanne til­fælde sende en erfaren rot­te­fænger, som vil klar­lægge, om du skulle have fået skad­er på dine rørledninger.

NBT kan mon­tere en rot­te­fælde i form af en såkaldt rotte­spærre i dit kloakrør, og NBT kan også udføre løbende ser­vice her­af for dig, for tilsyn og ren­hold­else er nød­vendig med en rotte­spærre. Når du har fået mon­teret en rotte­spærre, kan rot­ter ikke trænge op igen­nem dine kloakrør. 

Rotteskad­er er i flere til­fælde kat­e­goris­eret som for­sikringsskad­er, hvor NBT som tidligere nævnt også kan bistå dig under hele processen. NBT kon­tak­ter gerne dit for­sikrings­sel­skab på dine veg­ne – herun­der også vedrørende for­sikringsan­meldelse sam­men med skadere­degørelse og pris, hvis du fore­trækker denne fremgangsmåde.