Entreprenør med stor erfaring
i anlægs- og byggearbejde

NBT er et entre­prenør fir­ma med stor alsidighed. Som entre­prenør løs­er NBT mange forskel­lige opgaver inden for anlægs- og byggear­be­jde af skif­tende karak­ter for vores kun­der i Aal­borg, Nør­re­sund­by, Brøn­der­slev, Hjør­ring, Pan­drup. Foru­den Løkken, Fred­erik­shavn, Sæby, Ska­gen og Nord­jyl­land. NBTs kun­der er meget forskellige.

 

Vores kun­der kon­tak­ter NBT vedrørende mange vidt forskel­lige opgavetyper inden for f.eks. anlægs- og byggear­be­jde. Nogle kun­der drøm­mer om arkitekt teg­nede detal­jer, og andre kun­der ønsker måske at få udført min­dre omfat­tende opgaver, såsom f.eks. ny belægn­ing, nyt betongulv eller bil­lig gul­vi­so­ler­ing eller noget helt andet. NBT påtager sig både store og min­dre opgaver, som NBT løs­er med stort engage­ment og effek­tivitet. NBT løs­er også opgaver med bet­onar­be­jde og støbear­be­jde, og er ligeledes vant til at forestå byggestyring for vores kunder.

NBT råd­giv­er gerne vores kun­der om de mange forskel­lige mulighed­er, hvor NBT også altid tager funk­tion­alitet med i overve­jelser ved NBTs råd­givn­ing af vores kunder.

 

Når du kon­tak­ter NBT, kan du få afk­laret, om du har kloakprob­le­mer. NBT anven­der til dette for­mål en metode, som kaldes kloak TV. Det er en form for TV-inspek­tion af dit kloaksys­tem. Ved en TV-inspek­tion af kloak samt spul­ing af dit kloaksys­tem anven­der NBT et kam­era, som føres ind i dit kloaksys­tem. Her filmer NBT en kort film­sekvens med vigtige obser­va­tion­er i dit kloaksys­tem. NBT noter­er ved samme lej­lighed observationerne.

NBT er en entreprenør, som har stor erfaring i anlægs- og byggearbejde.
NBT er en entreprenør, som har stor erfaring i anlægs- og byggearbejde.
NBT er en entreprenør, som har stor erfaring i anlægs- og byggearbejde.

NBT har både store og mindre opgaver

NBT kan også give dig et godt tilbud på ren­over­ing af din have, hvor du ved samme lej­lighed kan få lev­eret ny muld­jord og spag­num til glæde for dine planter og have. NBT kan heru­dover tilbyde dig at forny din ter­rasse eller gårdsplads.

 

NBT kan vise dig et stort sor­ti­ment inden for pyn­testen, belægn­ingssten, sta­bil­grus m.m. Hvor der er mange val­gmu­lighed­er inden for flere farv­er og/eller farvekom­bi­na­tion­er samt forskel­lige kvaliteter af f.eks. grus — alt afhængigt af det konkrete anven­delses­for­mål. Inden for anlægs- og byggear­be­jde udfør­er NBT ligeledes belægn­ing med blandt andet belægn­ingssten, pyn­testen, gran­it­skærv­er eller diverse for­mer for grus efter vores kun­ders valg.

Vælg en kompetent entreprenør

Inden for jor­dar­be­jde, kan NBT også være vores kun­der behjælpelige med NBTs mangeårige eksper­tise. NBT anven­der udelukkende mod­erne udstyr og mask­in­er til pro­fes­sionelt gravear­be­jde såsom f.eks. jord­kørsel, planer­ing af din have ved hjælp af NBTs mod­erne grave­mask­in­er eller øvrige opgaver. Ingen opgave er for lille og enkelt eller for stor og kom­pliceret for NBT. Så kon­takt NBT og få et godt tilbud, når du skal have udført arbe­jd­sop­gaver af en kom­pe­tent entre­prenør. Med NBT som erfaren tovhold­er på dit pro­jekt kan du sam­le alle dine entre­prenørop­gaver et sted.