Skal du have lavet en flot ny indkørsel eller ny terrasse? – Så vælg NBT, når kvaliteten skal være i top

Vil du have udskiftet de slidte, og måske knuste flis­er med en ny flot ind­kørsel? Eller skal din gam­le ter­rasse udskiftes med en ny, og måske større ter­rasse? Så er det forde­lagtigt for dig at ind­hente et godt tilbud på anlægsar­be­jdet hos NBT. Hvis du ikke selv kan løse opgaven, eller ikke har tid til at anlægge ny ind­kørsel eller terrasse.

 

NBT løs­er anlæg­sop­gaver med anlæggelse af ny ind­kørsel eller brolægn­ing i Aal­borg, Nør­re­sund­by, Brøn­der­slev og Hjør­ring m.m.. For NBT har kun­der i mange byer. Vi udfør­er bl.a. flisear­be­jde på forskel­lige loka­tion­er for vores kun­der – alt sam­men efter nærmere aftale, og efter vores kun­ders ønsker og behov.

Der er flere mulighed­er for dig, når du ønsker at få anlagt en ny og mere mod­erne ind­kørsel. Udover at du måske ønsker f.eks. en bredere ind­kørsel end tidligere. Der er flere val­gmu­lighed­er inden for mate­ri­aler, herun­der forskel­lige kvalitetssten samt diverse far­ven­u­ancer og farvekom­bi­na­tion­er. Det kan NBT råd­give dig nærmere om, når vi hør­er om dit pro­jekt og dine ønsker.

NBT løser anlægsopgaver med anlæggelse af ny indkørsel eller brolægning.
NBT løser anlægsopgaver med anlæggelse af ny indkørsel eller brolægning.
NBT løser anlægsopgaver med anlæggelse af ny indkørsel eller brolægning.

Forskellige kvalitetssten samt
diverse farvenuancer

Som eksem­pler hér­på kan NBT nævne kvalitetssten inden for sten­pro­duk­ter såsom gran­it­skærv­er, ærtesten, pyn­testen, per­lesten m.m.. Som udover at kunne leveres i forskel­lige stør­relser også kan leveres i farv­er som f.eks. hvide, røde, sorte eller grå samt i vari­erende farvekom­bi­na­tion­er. En kom­bi­na­tion af flere farv­er er med til at give et flot farvespil i din ind­kørsel — det er kun fan­tasien, der sæt­ter grænser.

Når du skal have anlagt ny ind­kørsel, er et godt bære­lag ligeledes en vigtig detal­je. Og hér kan NBT også yde dig en kom­pe­tent og bruger­ven­lig råd­givn­ing. NBT har stor erfar­ing med opgaver vedrørende brolægn­ing – bl.a. også i forbindelse med anlæggelse af flotte terrasser.

Ved valg af din nye ter­rass­es udseende og stil, er der flere mulighed­er med hen­syn til mate­ri­al­e­valg. For det er jo ikke alle kun­der, som ønsker en ter­rasse lavet af f.eks. have­flis­er eller belægn­ingssten. Der er også mange kun­der, som fore­trækker at få anlagt en ter­rasse af træbræd­der eller træflis­er på trods af større behov for vedlige­hold­else. Hvis vores kun­der fore­trækker en mere vedlige­hold­elses­fri ter­rasse i træ-look. Så kan der anven­des ter­rasse­bræd­der af kom­posit / plas­tik træ, som består af en kom­bi­na­tion af træ, plas­tik og bindemid­del. Med kom­posit får du en mere vejrbe­standig løs­ning, som hold­er i læn­gere tid.