Tagarbejde når det skal være bedst

NBT udfør­er tagar­be­jde, om det er lægn­ing af nyt tag eller fore­tager ren­over­ing af tag samt tagren­der i Aal­borg, Hjør­ring, Brøn­der­slev og Hirtshals. Samt i flere andre byer efter aftale med vores kun­der. Så hvis du står og skal vælge et tag­fir­ma, er NBT et trygt valg til dit pro­jekt. Vi kan ved samme lej­lighed forestå iso­ler­ing af loft, efter­iso­ler­ing eller hul­mur­siso­ler­ing i din bolig m.m.. NBT er et forde­lagtigt valg til dit tagarbejde.

Årsagen til at det er en fordel for dig at vælge NBT til dit pro­jekt er bl.a., at NBT kan tilbyde dig bil­lig iso­ler­ing. Og det er værd at tage med i dine overve­jelser. Det er ikke lig­e­gyldigt, hvad pro­jek­tet kom­mer til at koste sam­let set i den sid­ste ende.

NBT går aldrig på kom­pro­mis med kvaliteten af det udførte tagar­be­jde, og med kvaliteten af de anvendte mate­ri­aler. Selvom NBT giv­er dig et godt tilbud. Under hånd­værk­er­fradrag hér på NBTs hjemme­side, kan du desu­den læse mere om hånd­værk­er­fradrag. Som kan give dig en ekstra bespar­else, hvis kravene til hånd­værk­er­fradrag regler er opfyldt. NBT hjælper gerne vores kun­der med hånd­værk­er­fradrag bereg­n­ing. Hvis vores kun­der ønsker at vide mere om, hvad kan man få hånd­værk­er­fradrag for, og hvor­dan søger man håndværkerfradrag.

Tagarbejde med NBT, kontakt os på tlf. 40 75 80 50.
Tagarbejde med NBT, kontakt os på tlf. 40 75 80 50.
Tagarbejde med NBT, kontakt os på tlf. 40 75 80 50.

Går aldrig på kompromis med kvaliteten

NBT går altid op i hel­he­den, således at det udførte tagar­be­jde dan­ner en hel­hed sam­men med resten af dit bolig­byg­geri eller erhvervs­byg­geri. Det er ikke lig­e­gyldigt, om man overve­jer, hvad der kan være en til­fredsstil­lende og æstetisk løs­ning. Når man skal vælge, hvilke kom­bi­na­tion­er af tagløs­ninger som pass­er opti­malt med resten af bygnin­gens stil. For vores kun­der skal have glæde af det tagar­be­jde, som NBT udfør­er for dem, i mange år. Der­for anbe­faler NBT vores kun­der, at der anven­des hold­bare mate­ri­aler til tagar­be­jdet, og sam­tidig råd­giv­er vi vores kun­der om mate­ri­alernes funktionalitet.

I denne forbindelse er et min­i­malt behov for vedlige­hold­else altid en klar fordel, i en for de fleste men­nesker hek­tisk hverdag.

Det er ligeledes en indl­y­sende fordel, at vælge at anvende mate­ri­ale, som har så lang en lev­etid som muligt. NBT har udført forskel­ligt tagar­be­jde, og kan der­for sikkert og omhyggeligt råd­give vores kun­der om, hvilken løs­ning der er opti­malt for netop deres indi­vidu­elle projekt.

NBT er desu­den medlem af Dan­sk Byg­geri, hvilket er en ekstra sikker­hed og tryghed for vores kunder.