Udnyt Håndværkerfradrag og spar penge

NBT har altid vores kun­ders inter­ess­er for øje — både når NBT udfør­er arbe­jde og yder råd­givn­ing til vores kun­der. Det er ikke lig­e­gyldigt, om vores kun­der får søgt om hånd­værk­er­fradrag. Uanset om NBT løs­er store eller små opgaver for vores kun­der, såsom f.eks. belægn­ing, betongulv, bil­lig gul­vi­so­ler­ing, arkitekt tilbygn­ing i både bolig­byg­geri eller erhvervs­byg­geri m.m. Med et hånd­værk­er­fradrag får økonomien en ekstra ind­sprøjt­ning, og så kan vores kun­der få mere for pengene.

Der­for er det vigtigt at få søgt om hånd­værk­er­fradrag, og se om det er muligt at få udbe­talt fradrag. NBT kan råd­give dig om, hvor­dan du spar­er på udgifterne til dit næste bygge­pro­jekt. I 2016 og 2017 har hånd­værk­er­fradraget dog ændret sig meget sam­men­lignet med tidligere år, hvor det før var en bredere ordning. 

Nu har hånd­værk­er­fradraget større fokus på især grøn­nere investeringer og ren­overinger på din bolig m.m., hvilket NBT kan råd­give dig mere om.

 

Ved hjælp af Boligjobor­d­nin­gen, kan du desu­den få fradrag for nogle lønudgifterne ved flere energi­forbedringer af din bolig. Det kan være forbedringer, såsom forskel­lige iso­ler­ing­sop­gaver og tagud­skift­ning, udskift­ning af dine døre og vin­duer. Instal­la­tion af sol­celler, iso­ler­ing af dine ydervægge, opsæt­ning af hus­standsvin­d­møller, instal­la­tion af jord­varme, gas­fyr, biokede­lan­læg, fjern­varme, nogle varmepumper, varmean­læg samt varmestyringsan­læg m.m.

Brug håndværkerfradrag og spar penge – NBT v/ Jesper Rynkeby
Brug håndværkerfradrag og spar penge – NBT v/ Jesper Rynkeby
Brug håndværkerfradrag og spar penge – NBT v/ Jesper Rynkeby

Få søgt om håndværkerfradrag

NBT hjælper vores kun­der i forbindelse med: hvad kan man få hånd­værk­er­fradrag for, hvor­dan søger man fradrag, fradrag bereg­n­ing, fradrag regler, så kon­takt gerne NBT for nærmere rådgivning.

Når det drejer sig om energi­forbedring af din bolig, kan du typisk opnå hånd­værk­er­fradrag vedrørende iso­ler­ing af loft og tag, iso­ler­ing af gulv, iso­ler­ing af dine ydervægge, udskift­ning af vin­duer og rud­er. Samt yderdøre og ter­rassedøre med glas i, udskift­ning eller instal­la­tion af varmestyringsan­læg, solaf­skærmn­ing af vin­duer og glas­døre m.m. Hvad angår energi­forsynin­gen til din bolig, kan der også være penge at hente som hånd­værk­er­fradrag. Det er tit en større invester­ing, når man udskifter sin energi­forsyn­ing og varmek­ilde i sin bolig.

Fradrag kan hér fås ved sol­celler og arbe­jde på sol­fan­gere, udskift­ning af gas­fyrskedler samt varmean­læg eller repa­ra­tion. Her­af instal­la­tion af jord­varmepumper eller andre varmepumper, udskift­ning og repa­ra­tion ved fjern­varme­u­nits, ved forbedring af ven­ti­la­tion m.m. Repa­ra­tionsudgifterne kan hér også være fradrags­berettiget i mange tilfælde.

 

Der er flere mulighed­er for hånd­værk­er­fradrag. Herun­der også grøn vedlige­hold, lades­tik til el-bil, ener­giråd­givn­ing om f.eks. fugt­sikring af din ejden­dom, så lad NBT råd­give dig.